Príprava na nové Nariadenie EÚ o zdravotníckych pomôckach (NZP)

17. Dec
2019

Nariadenie EÚ o zdravotníckych pomôckach (NZP) vstúpilo do platnosti 25. mája 2017. Táto legislatíva nahrádza súčasnú Smernicu EÚ o zdravotníckych pomôckach (SZP), konkrétne 93/42/EEC a 90/385/EEC (aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky). Nachádzame sa v prechodnom období, počas ktorého môžu byť aplikované oba právne rámce. Nižšie uvádzame niektoré dôležité informácie o týchto regulačných zmenách.

Čo je nové NZP a aké sú kľúčové rozdiely medzi ním a SZP?

NZP nahradí SZP a vzťahuje sa na všetkých výrobcov zdravotníckych pomôcok, ktorí predávajú svoje produkty na európskom trhu. Je dôležité spomenúť, že žiadne existujúce požiadavky sa z SZP neodstránili, ale NZP pridalo niekoľko nových požiadaviek, napríklad:

 

  • Rozšírenie škály produktov, ktoré už boli zahrnuté
  • Opätovná klasifikácia pomôcok podľa rizika
  • Prísnejšie požiadavky na klinické dôkazy a vyhodnotenia
  • Povinná implementácia špecifických identifikačných opatrení pomôcok
  • Zvýšený dohľad notifikovaných orgánov EÚ po uvedení na trh

V porovnaní so súčasnou smernicou, NZP dáva väčší dôraz na celoživotný prístup k bezpečnosti podložený klinickými údajmi. NZP tiež navrhuje prísnejšie požiadavky na určenie notifikovaných orgánov pri zvýšenej kontrole a monitoringu príslušnými štátnymi orgánmi a Európskej komisie.

Aké sú kľúčové posledné termíny?

  • 26. máj 2020: Nové a existujúce pomôcky bez MDD/AIMDD certifikátu musia splniť požiadavky NZP.
  • 27. máj 2024: Pomôcky sa môžu predávať iba s NZP certifikátmi.
  • 27. máj 2025: Pomôcky so SZP certifikátmi sa už nemôžu predávať.

Čo robí Medline, aby sa pripravil?

Špecifické identifikačné opatrenia pomôcok sú už zavedené do praxe a spustili sa aktualizácie klasifikácie a systém riadenia kvality.

 

Tento rok a ďalšie dva roky sa Medline sústredí na aktualizáciu všetkých našich technických súborov (trieda I, IIa a IIb, sterilné a nesterilné) podľa NZP. Tiež sme začali kontaktovať dodávateľov našich SPT komponentov, aby sme zabezpečili, že pracujú na získaní náležitých certifikátov.

 

V roku 2022 plánujeme mať všetky Medline pomôcky zaregistrované v Európskej databáze zdravotníckych pomôcok (EUDAMED). Naším cieľom je mať všetky NZP certifikáty v praxi do roku 2023, jeden rok v predstihu.