Spoločnosť Medline Europe uverejňuje svoju Správu o udržateľnosti pre rok 2020

12. Aug
2020

Už štvrtý rok za sebou publikovala spoločnosť Medline International B.V. svoju výročnú Správu o udržateľnosti (iba v angličtine), v ktorej zahrnula spoločenské, environmentálne a ekonomické činnosti spoločnosti Medline a ich dopad (ľudia, planéta, prosperita) v Európe v roku 2019. Štruktúra a obsah správy sú formované štandardmi organizácie Global Reporting Initiative.

 

V kontexte pôsobenia spoločnosti Medline v Európe je spoločenská zodpovednosť podniku (SZP) synonymom udržateľnosti. Tohtoročná správa poskytuje nielen prehľad o spoločnosti a jej finančnej výkonnosti, ale ukazuje aj výborný výkon spoločnosti Medline v oblasti udržateľnosti. Tu je niekoľko hlavných bodov, ktoré správa obsahuje:

  • Podporili sme pracovné a ľudské práva v našom dodávateľskom reťazci výrobkov prostredníctvom nášho certifikovaného projektu WRAP a zahájili sme hĺbkovú kontrolu nášho programu dodržiavania sociálnych predpisov s cieľom identifikovať oblasti, ktoré je potrebné vylepšiť.
  • V našom prieskume spokojnosti zamestnancov sme v roku 2019 získali priaznivé hodnotenie, najmä v oblastiach zamerania sa na zákazníka, kvality a udržateľného zapojenia.
  • Získali sme ocenenie v Španielsku ako uznanie za našu snahu o rozmanitosť a začlenenie.
  • Podporovali sme komunity v núdzi tým, že sme im darovali finančné prostriedky v hotovosti a lekárske zásoby, ako aj tým, že sme uskutočnili lekárske záchranné cesty s cieľom poskytovať služby zdravotnej starostlivosti.
  • Udržali sme našu hrdú tradíciu zvyšovania osvety o rakovine prsníka prostredníctvom našej fotografickej súťaže Pink Glove 2019 a nášho partnerstva s neziskovou organizáciou Keep A Breast Europe.
  • Pokračovali sme v našom projekte opätovného zalesňovania nazvaného Jeden kontajner, jeden strom v spolupráci s organizáciou Reforest’Action: v roku 2019 sme v Španielsku vysadili ďalších 2500 stromov, projekt Jeden kontajner, jeden strom bol stredobodom našej vnútropodnikovej kampane Deň Zeme 2019.

Všetky tieto hlavné body zodpovedajú programu SZP/udržateľnosti spoločnosti Medline, ktorého hlavnými piliermi sú pracovné a ľudské práva (etické dodávateľské reťazce), charitatívna činnosť, environmentálne iniciatívy a osveta o rakovine prsníka. V tejto súvislosti sa prezident skupiny Tripp Amdur zamýšľa:

„Udalosti ako je svetová pandémia COVID-19, zdôraznili vzájomnú prepojenosť a krehkosť sveta, v ktorom žijeme. Podobne aj medzinárodný charakter protestov proti policajnej brutalite, nerovnosti a vylúčeniu, ktoré sa v roku 2020 uskutočnili, zdôraznili vzájomnú prepojenosť a význam otázok sociálnej spravodlivosti. 

Keďže svet sa neustále mení, zdá sa mi jasné, že pre spoločnosť Medline je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby naďalej bola etickou a spoločensky zodpovednou spoločnosťou a pokračovala vo svojej tradícii, ktorá spočíva v schopnosti reagovať na potreby našich zákazníkov a spoločnosti ako celku“.

Ak chcete získať viac informácií, pozývame vás, aby ste si prečítali našu Správu o udržateľnosti pre rok 2020 tu. Napriek tomu, že Správa o udržateľnosti v plnom a detailnom znení je dostupná iba v angličtine, ponúkame vám slovenskú verziu Súhrnnej správy o udržateľnosti, ktorá je dostupná tu a poskytuje stručný prehľad správy.